NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Odpověď na dopis čtenáře ze Slovenska

Vážený pane Sotáku,

děkuji Vám za Váš zajímavý dopis. Patřím ke generaci, která zažila prvou republiku, rozbití Československa, vznik profašistického Slovenského štátu, obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou, Protektorát Böhmen und Mähren – totalitní režim pod vládou německých nacionálních socialistů, osvobození Československa a vzápětí politický převrat a další nesvobodný totalitní režim, tentokrát  pod vládou komunistů. Teprve na prahu důchodového věku jsem se dočkal svobody a jsem tomu rád, protože jedině díky svobodě můžeme spolu oba veřejně vyslovovat názory, aniž bychom se vystavovali nebezpečí, že budeme za to potrestáni, jak tomu bývalo ještě v nedávné minulosti. Svobody si velmi vážím. Snad je to proto, že jsem po ní celý život toužil a někdy už ztrácel naději, že se jí vůbec kdy dočkám. Věřte mi, že svoboda není samozřejmostí, ale to člověk pochopí teprve tehdy, když ji ztratí. Vy jste to naštěstí nikdy nezažil a já věřím, že ani nezažijete.

Začnu Německem. V sedmdesátých letech jsem hodně jezdíval do bývalé NDR (na Západ jsem tehdy z politických důvodů nesměl) a často jsem diskutoval s obyčejnými lidmi. Ptal jsem se jich, jak je to možné, že ve volbách v roce 1932 podpořili nacionální socialisty (získali nejvíce hlasů – 37%) a jak je možné, že nacionální socialisté měli tak dlouho politickou podporu většiny obyvatel. A oni odpovídali. Nezapomeňte, že v Německu byla tehdy hospodářská krize a v zemí 6,000.000 nezaměstnaných. Nacionální socialisté slibovali odstranění nezaměstnanosti a to se jím skutečně během tří let podařilo. Stavěly se dálnice, veřejné budovy, začalo se masově vyrábět spotřební zboží, na trhu se objevily malé rádiopřijímače, vyráběly se lidové automobily (Volkswagen). Najednou bylo pro všechny dost práce a zboží dostupného i méně majetným vrstvám. Začali jsme se mít dobře a uvěřili propagandě. Byl to ovšem tragický omyl.

Několikrát jsem také na toto téma hovořil s mužem, který byl za války členem strany NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Nacionálně socialistická německá dělnická strana), po válce u SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Jednotná socialistická strana Německa) – obdoba KSČ nebo KSS na Slovensku (díky dlouholeté nacistické propagandě znělo slovo »komunista« v Německu po válce trochu peorativně, tak se do názvu strany nehodilo). Nemyslím si, že ten člověk byl nějaký prospěchář. On věřil v socialismus – nejprve v německý nacionálně socialistický (dodejme, že byl antimarxistický a antisemitistický), pak v ten socialismus podle Karla Marxe (založený na diktatuře proletariátu a likvidaci příslušníků buržoazie).

Myslím si, že bylo zcela přirozené, že po válce měli komunisté u řady lidí sympatie a mnozí z nich vstupovali do komunistické strany právě po neblahých zkušenostech z prožitých let za války a v dobré víře, že socialismus podle Marxe, Engelse, Lenina a Stalina je lepší alternativou než předválečný prvorepublikový kapitalismus. Nelze jim to vyčítat a není ani možné je za to odsuzovat. K nim asi patřil Váš dědeček. Já jsem znal takových lidí spoustu. Ale když říkáte, že se radoval z toho, jak sousedům komunisté zabírali majetek, to mi trochu běhá mráz po zádech. Víte brát někomu majetek, to je krádež a je úplně jedno, bere-li ho zloděj, politická strana nebo stát. Řekl jste, že Váš dědeček byl věřící katolík, tak to nepochybně znal Desatero Božích přikázání. Nechce se mi proto uvěřit, že by tak slušný člověk měl radost z neštěstí druhého, možná mu to tehdy tolik nevadilo, protože pociťoval křivdu, že on neměl takové štěstí jako ti úspěšnější a že pocházel z chudých poměrů. Bohužel celá Marxova ideologie je založena na podněcování nesnášenlivosti, závisti k úspěšnějším lidem a na legalizaci něčeho, co by ve slušné společnosti mělo být, když už ne trestné, tak alespoň nemravné.

Ještě několik poznámek k Vašemu dědečkovi. Píšete, že se narodil v roce 1929 v bývalém Československu. Když vznikl na Slovensku v roce 1939 profašistický Slovenský štát, bylo dědečkovi teprve deset. Pokud vím, studium na všech základních školách bylo před válkou i za války bezplatné, takže kdyby dědeček chtěl studovat, nikdo mu v tom nemohl zabránit. Pokud po základní škole absolvoval nějakou čtyřletou střední školu, pak mu muselo být po jejím dokončení nejméně osmnáct let, ale to bylo už v roce 1947. Bezplatné bylo i studium na vysokých školách, ale bylo to nákladnější, protože studovat se muselo v Bratislavě, muselo se platit za ubytování, stravování, nákup studijní literatury apod. Váš dědeček ale nemohl na vysoké škole studovat dříve, než v roce 1948, takže argument, že neměl peníze na studium mi tady nesedí, nejdříve mohl začít studoval na vysoké škole až za vlády komunistů. Pokud Váš dědeček skutečně tvrdil, že nemohl studovat, protože se za studium něco platilo, tak mu asi už trochu selhávala paměť, nebo – jako člen komunistické strany – uvěřil propagandě své strany.

Píšete také o tom, že rodina Vašeho dědečka byla chudá a že bohatí sousedí požadovali za pomoc úplatky, na které rodina neměla a že se vše zlepšilo až po roce 1948. Myslíte to vážně, že za komunistů se neuplácelo? Obávám se, že se opět mýlíte, nebo podléháte propagandě. Právě za socialismu kvetla korupce nejvíce. Pokud bylo nějaké kvalitnější zboží, pak se prodávalo »pod pultem« za příplatek. Když jste potřeboval dát auto do servisu, musel jste dát »všimné«, jinak jste čekal v pořadníku měsíc nebo i déle, na nové auto se čekalo několik let, pokud jste někomu nedal úplatek, abyste se posunul v pořadníku dopředu. Ale nejvíce úplatků se bralo ve zdravotnictví. Tam se to stalo běžnou normou. V sedmdesátých letech můj otec onemocněl a byl hospitalizován v nemocnici. Zjistilo se, že má rakovinu. Ráno mi volal ošetřující lékař do práce a řekl mi, že tatínkovi může dávat nějaký švýcarský lék, který chorobu zpomalí, ale musel bych mu za to pravidelně platit. Na můj dotaz proč, když je pro pacienty zdravotnictví bezplatné, mi odpověděl. „To je sice pravda, ale těchto léků je málo a já rozhoduji o tom, kdo je dostane. Tak si vyberte“. A já jsem si vybral. Platil jsem panu doktorovi půl roku, do té doby, než tatínek zemřel. Nikdy jsem se nedozvěděl, zda nějaké švýcarské léky vůbec dostával. To Vám říkám jenom proto, abyste si nedělal iluze o tom, jak se »bezplatně« léčilo za vlády komunistů.

A s tím bezplatným studiem na vysokých školách to nebylo za komunistů také tak jednoduché. Studium bylo sice pro studenty bezplatné, ale abyste se na vysokou školu dostal, musel jste mít dobrý politický posudek, jinak jste nebyl přijat, i kdyby jste studoval s vyznamenáním. Naproti tomu student s podprůměrným prospěchem, jehož rodiče byli komunisté, se na vysokou školu dostal bez větších problémů, aby byla na škole posílen vliv »dělnické třídy«. Co na tom, že jeho rodiče nebyli dělníci, dělnickou třídu z nich udělala stranická legitimace. To se samozřejmě týkalo i přijímání do některých zaměstnání. Já jsem byl v padesátých letech dvakrát vyloučen z politických důvodů ze dvou vysokých škol. Na té druhé jsem vydržel jen pár měsíců, než tam došel posudek. Jenom díky politickému uvolnění na začátku šedesátých letech jsem nakonec vysokou školu dostudoval. To se už dostávala k moci nová generace komunistů a začala ovlivňovat politický vývoj, který nakonec vyústil na začátku roku 1968 »Pražským jarem«. Někteří mí spolužáci, které komunisté před maturitami vyhodili ze školy, ale takové štěstí neměli.

Co se týče Alexandra Dubčeka, byl to komunistický politik s vysokoškolským vzděláním na moskevské univerzitě. Pokud si vzpomínám, mluvit uměl celkem dobře, ale jeho slovník mi připomínal spíš funkcionáře stranického aparátu. On se stal v roce 1968 symbolem snahy nastupující mladé generace komunistických politiků, kteří chtěli demokratizovat totalitní režim. Heslem byl »socialismus s lidskou tváří«. Byla to samozřejmě iluze, jak ukázal pozdější vývoj. Mýlíte se ale, že Alexandr Dubček chtěl zavést tržní hospodářství. Tržní hospodářství bylo v roce 1968 velké tabu, stejně jako vedoucí úloha komunistické strany. Dubček, jako komunista, samozřejmě věřil, že plánované hospodářství je lepší než tržní hospodářství, ale protože všechny socialistické země měly hospodářské potíže, domníval se, že když se uvolní cenzura a dá větší prostor osobní iniciativě, může dojít k hospodářskému oživení a odstranění chronického nedostatku zboží.

Píšete, že Váš dědeček byl v roce 1989 vyhozen z práce, ale pokud dobře počítám, tak to už mu bylo šedesát, tak ho asi poslali do důchodu a on si zřejmě přivydělával jako vrátný. Bylo to jistě pro něho nepříjemné, ale v šedesáti se velmi těžko hledá zaměstnání. To platí na celém světě a bylo to i za komunistů, pokud nezastával člověk privilegované postavení z titulu své stranické příslušnosti. Teprve v poslední době se mluví o prodloužení odchodu do důchodu o několik let – jen komunisté jsou proti tomu.

Je mi samozřejmě líto, že Vám lidé nadávají za Vaše politické přesvědčení. To by opravdu nemělo být, ale bohužel všichni lidé nejsou spravedliví a dobří. Nezávisí to ale na politickém režimu a je iluzí myslet si, že to bude někdy jiné. Pokud jste slovně napadán, musíte se bránit argumenty. Máte dnes velkou výhodu, že Vás nikdo za komunistické přesvědčení nezavře do vězení,  nezakáže studium na vysoké škole, nebo Vás nevyhodí kvůli tomu z práce.

Jste ještě mladý a tak je přirozené, že tíhnete doleva. Až Vám bude o dvacet let víc, pochopíte, že Marxův socialismus je jen utopie, kterou zneužívají politici ve svůj osobní prospěch a která vede společnost k celkové chudobě, zbídačení, mravní devastaci a oslabení ekonomiky. Celé dvacáté století je toho přece důkazem. Historie také dostatečně prokázala, že socialismus v jakékoliv podobě vždy mnohonásobně překonal kapitalismus ve vykořisťování obyčejného člověka. Nebo snad máte nějaké jiné vysvětlení pro fakt, že obyvatelé bývalého Československa, které před druhou světovou válkou patřilo k nejvyspělejším zemím Evropy a za války bylo nejméně zničeno, neměli po pádu komunistického režimu stejnou životní úroveň jako třeba Belgičané, Holanďané, Němci nebo Rakušané?

V dopise se zmiňujete o tragických událostech v obci Babice. Píšete, že na našich stránkách uvádíme nepravdivé věci, a z některých jasně dokázaných věcí děláme nepodložená fakta a naopak. Není mi známo z jakých informačních zdrojů čerpáte, že jste došel k tomuto závěru. Dovolím si jen připomenout, že jsem přímým pamětníkem těchto událostí. V době, kdy k nim došlo, jsem bydlel jen několik kilometrů od obce Babice, osobně jsem zažil nenávistnou kampaň, kterou ještě před zahájením soudního procesu rozpoutaly sdělovací prostředky a osobně jsem se znal s lidmi, jejichž nejbližší příbuzní byli popraveni, odsouzeni k mnohaletým trestům, byl jim zabaven majetek a jejich rodiny byly vystěhovány. Na našich stránkách jsme zveřejnili pouze dokumenty, které vypátral v archivech Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Tyto a mnohé další dokumenty jsou veřejně přístupné také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Závěrem dopisu mi dovolte ještě jednu radu. Je Vám devatenáct a máte před sebou celý život. Myslím, že byste se měl na svět dívat s větším optimismem, lépe se tak překonávají obtíže, které s sebou každodenní život přináší, ale hlavně nevěřte všemu, co se vykládá nebo píše v novinách. Často jde o účelovou prapagandu. Spoléhejte na svůj rozum, na vlastní sílu a myslete na budoucnost. To je nejlepší cesta k tomu, aby člověk našel svůj životní cíl a spokojenost. Časem možná přijdete na to, že komunismus je jenom relikt minulosti, založený na slepé víře v utopii, která lidstvu způsobila obrovské škody a má na svědomí miliony zničených životů.

Zdraví Vás Milan Krejčiřík
ZPĚT