NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

  Ministr vnitra Václav Nosek k odsunu Němců
Rudé právo č. 91, úterý 16. dubna 1946


Kruté zkušenosti ukázaly, že není dále možné, aby v Československu žili vedle sebe Češi a Němci. Osvobozený národ a vláda Národní fronty jsou si zajedno, že odsun Němců musí být proveden. Po pevném a rozhodném zásahu generalissima Stalina na postupimské konferenci v náš prospěch přestal být odsun Němců problémem a byl přesunut na pole praktického uskutečňování. V lednu letošního roku bylo s odsunem započato. Nebylo naší vinou, že se to zdrželo. My jsme to nebyli, kteří si vymysleli například to, že Němcům budeme dávat do každého vozu kamínka a vytápět jim vagóny. Vzpomeňte, jak např. někteří britští poslanci se rozčilovali a rozčilují dosud nad tím, že odsuneme Němce do říše. Vzpomeňte, co útoků bylo i v československém tisku např. proti sběrným táborům a proti Sboru národní bezpečnosti, že prý je proti Němcům příliš přísný a že s nimi jedná tvrdě.

V poslední době v některém tisku se objevují rozčílená obvinění a výtky proti ministerstvu vnitra v souvislosti s odsunem Němců.

Není sporu o tom, že všechny podobné útoky nesledují nic jiného, nežli vyvolávání neklidu, jitření veřejnosti a provádění laciné předvolební demagogie. Původci této kampaně (z nichž mnozí mají na svědomí intervence ve prospěch Němců) se však zklamou a zpláčou nad výdělkem. Fakta jsou tato:

1. Žádnému tzv. sudetskému Němci nebylo dáno státní občanství, kromě zcela výjimečných případů u jednotlivců, majících skutečnou zásluhu o naši republiku a prokázanou pomoc českému a slovenskému národu v osvobozeneckém boji. Ministerstvo vnitra je podle dekretu č. 33 rozhodující instancí konečnou, to znamená, že nejdříve přijímají a posuzují žádosti Němců o přiznání československého státního občanství okresní národní výbory, v Praze pak Ústřední národní výbor a jeho úřadovna (magistrát), pak projdou všechny žádosti zemskými národními výbory a teprve nyní přijdou ministerstvu vnitra. Pražský magistrát dosud ani zemskému národnímu výboru, ani ministerstvu vnitra žádosti pražských Němců s patřičným svým vyjádřením k rozhodnutí neodevzdal.

2. Není žádného úmyslu ponechati zde Němce. Provádíme a provedeme odsun do všech důsledků! Umožňujeme odsun také německým antifašistům, komunistům, socialistům a ostatním demokratům, neboť jejich místo není v republice Československé, nýbrž v Německu. Tam mají antifašisté, od nás přestěhovaní, pomáhat převychovávat německý národ. Vláda sice rozhodla, aby např. v hornictví zůstali Němci v zaměstnání, nepatrný počet zůstane také v druhých průmyslových odvětvích, ale to, jak zdůraznil též v minulých dnech pan prezident, pouze malá část. Musíme se obejít bez pracovních sil Němců a musí to jít bez nich také. Raději ať máme nějaký čas obtíže, jen když se Němců zbavíme a zajistíme si národní a státní život. Němci nebudou ponecháni ani v Praze, ani v republice! Ovšem, odsun Němců  bude znamenat, že každý z českých lidí musí pracovat za dva, neboť ztracenou pracovní sílu musíme nahradit zvýšenou prací českých rukou.

Tady se pak ukáže a pozná, jaký je kdo vlastenec; v práci, v továrnách, na polích a v lesích se ukáže, kdo to myslí s republikou a jejími zájmy i při odsunu Němců poctivě a kdo zneužívá odsunu Němců ke stranicko politické agitaci a demagogii

Návrat na sekci PŘEDEHRA