NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Program komunistické strany v roce 1946
Rudé právo č.123,  neděle 26. května 1946


Volební program KSČ v roce 1946


Co se bude dít u nás po vítězství té či oné strany?

Jaký kladný budovatelský program má ta která strana a co chce dělat ihned po volbách?

To se chtěl především každý volič dozvědět během volební kampaně, neboť náš lid po letech války a okupace chce v klidu budovat svobodný, lepší život. Náš lid doufal, že po tragických zkušenostech minulých let dovedou strany odložit úzké sobecké zájmy a že v zájmu národní jednoty a v duchu dohody Národní fronty bude volič tentokrát ušetřen vzájemného špinění, osobních útoků, pomluv a lží, a že mu každá strana předloží jasný pozitivní program.

Komunistická strana Československa to učinila. Vítězství komunistické strany ve volbách podle prohlášení ústředního výboru KSČ zaručuje:

1. Udržení národní jednoty – Národní fronty dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence – která se osvědčila v dobách utrpení a boje, a které je nutně zapotřebí i pro vybudování republiky, zaručuje vládu Národní fronty.

2. Upevnění nynějšího lidově demokratického režimu. Další budování na základě dosažených výsledků, další uskutečňování a rozvíjení košického vládního programu.

3. Zabezpečení znárodňovacích dekretů a vtělení všech velkých vymožeností naší národní revoluce do nové ústavy republiky; ústava zaručí, že banky, pojišťovnictví, nerostná bohatství naší země, zdroje surovin a energie zůstanou v rukou národa a nestanou se již nikdy prostředkem nezřízené spekulace.

4. Nová ústava zabezpečí ochranu drobného a středního soukromého podnikání a majetku.

5. Odsun Němců a Maďarů bude proveden, poslovanštění naší země bude dokončeno.

6. Poměr Čechů a Slováků v duchu Košického vládního programu bude zakotven v ústavě a bude tak na pevném základě posílena státní jednota Československé republiky.

7. Vypracování a uskutečňování dvouletého plánu hospodářské obnovy a výstavby Československa, který bude znamenat předstižení předválečného stavu výroby, zlepšení a ulehčení práce zemědělců, a všeobecný růst blahobytu ve městech i na vesnici.

8. Udržení a upevnění přátelství se Sovětským svazem a spolupráci se slovanskými státy jako záruku proti novému Mnichovu.

To je jasný budovatelský program, pro nějž žádá komunistická strana podporu v nynějších volbách. Komunisté v celé své předvolební kampani soustřeďovali pozornost k těmto velkým kladným budovatelským úkolům, které nás povedou k šťastné a silné republice.

S komunisty je tedy každému občanu jasné, co má být po volbách: klidný vývoj, jistota, pořádek, lepší život pro všechen lid.

Není naší vinou, jestliže ostatní strany nepostavily vedle našeho programu budovatelský program, aby občané mohli srovnávat. Není naší vinou, jestliže některé skupiny naopak vystoupily pouze s pomluvami, neplodnou kritikou, aniž by řekly, co chtějí samy po volbách dělat. Zůstává zejména historickou odpovědností dnešního vedení národně socialistické strany, že porušila všechny dohody, a že se pokusila předvolební období proměniti ve vzájemné štvaní, špinění a v rozpoutání bojů uvnitř národa.

Křik má tu zastřít skutečnost, že dnešní vedení národně socialistické strany, které se dostalo do vleku temných reakčních živlů z řad nejkrajnější pravice – nepředstoupilo před veřejnost se žádným pozitivním programem, co chce dělat po volbách.

Tato okolnost vyvolává největší znepokojení, neboť z dosavadních náznaků je zřejmé, že jde o dalekosáhlé plány, které znamenají velké nebezpečí pro naši mladou svobodu:

1. Nebezpečí rozbití národní jednoty, nebezpečí rozkolu Národní fronty. Dva týdny před volbami se vedení národně socialistické strany pokusilo o rozbití jednotného Svazu české mládeže a porušilo tak dohodu socialistických stran, kterou podepsalo 8. června 1945. Připravuje rozbití jednotného odborového hnutí. Oživilo protikomunistické štvanice, známé z propagandy Goebbelsovy a Moravcovy a soustavným štvaním i na jiné složky Národní fronty chce připravit rozkol v Národní frontě a bratrovražedné boje v zemi. Každý si dovede domyslit důsledky toho.

2. Vedení národně socialistické strany se nebezpečně odklání od košického programu, kritizuje lidově demokratický režim, aniž by jasně řeklo, co chce zavésti. Paktuje se se zrádnými živly z řad agrární a velkokapitalistické reakce a pomáhá jim do sedla. Chce bořit to, co bylo obětavou prací milionů za rok postaveno. To znamená rozvrat a bídu.

3. Z této strany jsou vedeny útoky na znárodňovací dekrety a je nebezpečí, že tyto dekrety by byly po volbách postupně oklešťovány a rušeny. Zahraniční velkokapitál se již těší, že úspěch národně socialistické a lidové strany by pro něj znamenal navrácení podniků v ceně mnoha set milionů korun.

4. Z toho vyplývá nebezpečí, že drobné a střední podnikání bude znovu rdoušeno velkokapitálem.

5. Bratrovražedné boje, které hledí vyvolat štvavými kampaněmi by mohly ohrozit zahraničně-politické postavení našeho státu, ohrozit vyřešení naléhavých otázek jako je odsun Němců a Maďarů, naše územní požadavky, reparace atd.

6. Mohlo by dojít k vnitropolitickým otřesům mezi Čechy a Slováky.

7. Nebyl předložen žádný plán, nebylo řečeno, co se má kladného udělat po volbách.

8. Vedení národně socialistické strany nezakročilo během volební kampaně proti výrokům význačných funkcionářů své strany hanobící spojenecký Sovětský svaz a Rudou armádu, což vytváří závažné obavy, jaké jsou zahraničně-politické záměry této strany. A kdo porušuje základní pilíř naší bezpečnosti, spojenectví se Sovětským svazem, vede národ k novému Mnichovu.

To jsou všechno nezbytné výsledky oné štvavé negativní politiky, s níž vůči svobodné republice ve volební kampani vystoupilo vedení národně socialistické strany. Kdyby těmto plánům mělo být dáno volné pole, znamenalo by to ihned po volbách hazardní dobrodružství rozpoutání bratrovražedných bojů, rozvrat, chaos, hromadnou bídu, troufalost zrádné reakce, cestu k novému Mnichovu. Byl by to skok do neznáma.

Nechť tedy každý občan a občanka uváží ještě v poslední chvíli svou odpovědnost, promyslí si celý průběh volební kampaně, nechť přezkoumá, co která strana říká o svém povolebním programu a není pochyby, že se rozhodne pro budovatelský program komunistů, pro vítězství jednoty národa nad štváči a rozbíječi – pro vítězství klidu, pořádku, jistoty – pro dvouletý plán rozkvětu republiky – pro silnou a šťastnou republiku, a odevzdá kandidátní listinu Komunistické strany Československa číslo 1.


Návrat do sekce PŘEDEHRA